Išmani Klasė svetainės taisyklės

I. Bendrosios nuostatos
1. Interneto svetainė (toliau – Svetainė), viešai prieinama adresu www.ismaniklase.lt, nuosavybės teise priklauso ir yra kontroliuojama UAB „Education and Business Technologies“ (toliau - Administratorius), juridinio asmens kodas 122771971, buveinės adresas Saulėtekio al. 15, LT-10224 Vilnius.
2. Šiomis bendrosiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės), privalo besąlygiškai vadovautis kiekvienas Svetaine besinaudojantis asmuo, nepriklausomai nuo to, ar jis yra prisiregistravęs naudotojas, ar jis naudojasi Svetaine neprisiregistravęs (toliau – Naudotojas).
3. Kiekvienas asmuo registruodamasis Svetainėje privalo perskaityti šias Taisykles ir Privatumo politiką. 
4. Kiekvienas neprisiregistravęs Svetainėje asmuo turi galimybę matyti ir naudotis tik dalimi Svetainės funkcijų. Toks asmuo visais atvejais privalo laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos ir kitų privalomų Svetainės taisyklių ta apimtimi, kuria gali naudotis Svetaine. Paprastumo dėlei Taisyklėse naudojama Naudotojo sąvoka apima ir neprisiregistravusius Svetainės naudotojus.
5. Administratorius pasilieka teisę keisti, koreguoti, papildyti ar pašalinti šias Taisykles, tačiau įsipareigoja publikuoti informaciją apie pakeitimus. Jei ir toliau naudositės Svetaine, tai reikš, jog sutinkate su pakeitimais.
6. Bet kokia asmens informacija, pateikta naudojantis Svetaine, yra tvarkoma atsižvelgiant į Svetainės Privatumo politiką. Su Privatumo politika galite susipažinti paspaudę šią nuorodą
7. Svetainė suteikia vartotojams šias galimybes:
7.1. Atsisiųsti ir įkelti SMART interaktyviai įrangai pritaikytas skaitmenines pamokas, parengtas su SMART Notebook programa (toliau – Pamokos);
7.2. Žiūrėti, klausytis ir atsisiųsti (jei prieinama) video mokymus, įvairią mokomąją medžiagą;
7.3. Registruotis į įvairius auditorinius mokymus ir konferencijas;
7.4. Atsisiųsti programinę įrangą ir naudotojo instrukcijas pagal Svetainėje patalpintas gamintojo nuorodas.
8. Visos intelektinės nuosavybės teisės susijusios su Svetaine priklauso tik Administratoriui. Šių teisių pažeidimo atveju kaltas asmuo bus patrauktas atsakomybėn pagal Lietuvos Respublikos norminių aktų reikalavimus bei privalės padengti visus nuostolius, kuriuos dėl tokios veikos patyrė Administratorius.
9. Svetainėje patalpintus objektus Naudotojas gali naudoti tik asmeninėms reikmėms mokymo(si) procesui užtikrinti. Jokia informacija ar failai esantys Svetainėje negali būti perduodami, dovanojami ar platinami be raštiško Administratoriaus sutikimo bei laikantis šių Taisyklių.
II. Svetainės Naudotojo teisės ir atsakomybė
10. Kad taptų registruotu Svetainės Naudotoju, asmuo įsipareigoja užpildyti anketą ir pateikti teisingą informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą, pavardę ir el. pašto adresą.
11. Naudotojas įsipareigoja Svetainėje registruotis tik vieną kartą, nekurti daugiau nei vienos registracijos anketos bei nenaudoti svetimų duomenų. 
12. Užsiregistravęs naudotojas iš karto gauna elektroninį laišką ir turi patvirtinti registraciją paspaudimu.
13. Svetainėje veikia kreditų sistema, kuriais atsiskaitoma už įkeltas/parsisiųstas Pamokas. Kiekvienas prisiregistravęs Naudotojas gauna 15 kreditų. Kreditai nėra prilyginami jokiai valiutai ir negali būti konvertuojami ar keičiami jokia pinigine išraiška. 
14. Naudotojas įsipareigoja užtikrinti, kad įkeltų Pamokų turinys būtų kokybiškas, neprieštarautų viešajai tvarkai ir gerai moralei, o įkeltos Pamokos būtų atsakingai priskirtos prie nurodytų kriterijų atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo sistemos reikalavimus. 
15. Už kiekvieną pagal pateiktą pavyzdį paruoštą ir įkeltą Pamoką Naudotojas gauna 10 kreditų, kuriuos gali išleisti atsisiųsdamas Svetainėje patalpintas kitas Pamokas. Kiekviena pamoka yra įkainota šalia jos nurodytų kreditų skaičiumi.
16. Naudotojas, užbaigęs naudojimosi Svetaine sesiją, turi pasitikrinti ar atsijungė nuo savo vartotojo paskyros. Naudotojas supranta ir patvirtina, kad jis pats yra atsakingas už prisijungimo prie Svetainės duomenų slaptumą ir įsipareigoja šiuos duomenis laikyti paslaptyje, neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Naudotojas, pastebėjęs, kad jo duomenimis naudojasi tretieji asmenys, privalo kuo skubiau informuoti Administratorių ir pakeisti prisijungimo prie paskyros slaptažodį. 
17. Jei Naudotojas pamiršo savo slaptažodį, svetainės autorizavimo lange turi nusiųsti pranešimą Administratoriui dėl slaptažodžio atnaujinimo, paspaudus nuorodą „Pamiršote slaptažodį?”. Naujas slaptažodis bus išsiųstas Naudotojui registracijos anketoje nurodytu el. pašto adresu.
18. Jei Naudotojas nesutinka su Taisyklėmis ir daugiau nepageidauja naudotis Svetainės teikiamomis paslaugomis, jis gali Naudotojo registracijos  atsisakyti parašęs prašymą Svetainės skyriuje „Kontaktai“. Gavus atitinkamą prašymą apie Naudotojo registracijos panaikinimą, visi asmeniniai vartotojo duomenys per 5 darbo dienas bus ištrinti.
19. Naudotojų skaičius įstaigai yra neribojamas, t. y. gali registruotis visi darbuotojai, nepriklausomai, kiek SMART įrangos įrengta įstaigoje.
III. Svetainės Administratoriaus teisės ir atsakomybė
21. Administratorius turi teisę savo nuožiūra spręsti apie Naudotojų pateiktų prisijungimo duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Vartotojui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis Administratorius turi teisę nedelsiant ir nepranešęs Naudotojui, neregistruoti Naudotojo arba pašalinti Naudotoją iš užsiregistravusių asmenų sąrašo.
22. Administratorius neatsako už jokius nuostolius ar išlaidas, kurios iškilo dėl tokio Naudotojo elgesio, kuris neatitinka Svetainės Taisyklių.
23. Svetainės Administratorius turi teisę panaikinti Naudotojo registraciją, jei Naudotojas nenurodė išsamios ar tikslios registracijos anketoje reikalaujamos informacijos. Šiuo atveju, prieš panaikinant Naudotojo registraciją, jam išsiunčiamas perspėjimas el. paštu, informuojant apie iškilusią problemą ir pateikiant siūlymus problemai spręsti. Jei Naudotojas į gautą el. paštu laišką neatsako per dvi darbo dienas, Naudotojo registracija ir visi asmeniniai Naudotojo duomenys bus panaikinti. Panaikinus duomenis, Naudotojas, nurodydamas išsamią ir tikslią registracijos anketoje reikalaujamą informaciją, gali užsiregistruoti pakartotinai.
24. Administratorius turi teisę panaikinti Naudotojo registraciją be Naudotojo sutikimo, jei Naudotojas nesilaiko ar pažeidžia Taisykles. Šiuo atveju visi asmeniniai Naudotojo duomenys bus panaikinti.
25. Administratorius turi teisę siųsti Naudotojams pasiūlymus bei kitą komercinio pobūdžio informaciją, kai Naudotojas su tuo sutinka registracijos metu ar kitu metu, kai yra aiškiai išreikštas sutikimas iš anksto gauti tokio pobūdžio informaciją. Naudotojas turi teisę nesutikti gauti komercinio pobūdžio informaciją ir tas negali trukdyti naudotis Svetaine. Naudotojas gali bet kada atšaukti šį savo sutikimą savo paskyros nustatymuose.
26. Naudodamasis Svetaine ar jos paslaugomis ir/ar teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Svetainę, Naudotojas perduoda Administratoriui teises į tokią informaciją ir/ar duomenis (paskyros informacija, nustatymai, kontaktinė informacija, tapatybės informacija, mokėjimų rekvizitų informacija, Naudotojo IP adresai), kuriuos Administratorius gali naudoti siekiant suteikti galimybę naudotis Svetaine. 
27. Nors registracija ir naudojimasis Svetaine Naudotojams yra nemokamas, Administratorius savo nuožiūra Naudotojams taip pat gali siūlyti įsigyti papildomas mokamas paslaugas. Galutiniai įkainiai už Administratoriaus siūlomas mokamas paslaugas Naudotojams bus aiškiai nurodyti prieš patvirtinant konkrečios paslaugos užsakymą. Visos kainos nurodomos Eurais.
28. Administratorius įsipareigoja saugoti Naudotojų asmens duomenis, neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei tinkamai elgtis su Administratoriui patikėta informacija. 
IV. Kitos sąlygos
29. Administratorius remdamasis Privatumo politika, fiksuoja Naudotojo Svetainėje vykdytą veiklą.
30. Visi ginčai, iškilę tarp Administratoriaus ir Naudotojo dėl šių taisyklių laikymosi, sprendžiami derybų keliu. Atvejais, jei ginčo nepavyktų išspręsti derybų keliu, jie bus sprendžiami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius norminius aktus.
31. Už gyvų mokymų ir konferencijų turinį atsako gyvų mokymų ar konferencijų rengėjai, kurių kontaktai nurodomi kiekvieno gyvo mokymo ar konferencijos aprašymo pabaigoje. Visos pretenzijos susijusios su tokių gyvų mokymų ar konferencijų medžiaga yra perduodamos arba tiesiogiai išreiškiamos gyvų mokymų ar konferencijų rengėjams.
32. Administratorius turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles, tačiau apie Taisyklių pakeitimus įsipareigoja pranešti Naudotojams Svetainėje.

Partneriai

Klientų aptarnavimas

2020 © Visos teisės saugomos. UAB „Education & Business Technologies“

Sprendimas: www.webmod.lt