Neformaliojo vaikų švietimo veiklos Alytaus Šv. Benedikto gimnazijoje

 

Alytaus šv. Benedikto gimnazija siekia ugdyti nuolat žinių siekiančius, išprususius, nuovokius ir dėmesingus aplinkai jaunuolius, kurie suvoktų ir gerbtų kultūrų skirtumus bei padėtų kurti geresnį ir taikesnį pasaulį. Mokymasis turi ugdyti mokinio savybes, atliepti jo poreikius, skatinti akademinio sąžiningumo principus, plėtoti gimtosios kalbos įgūdžius, kitus kalbinius gebėjimus. Ugdymo procese turi būti taikomos įvairios mokymo ir mokymosi strategijos ir stiliai, refleksija, skatinamos informacinių technologijų aplinkos. Siekiant šio tikslo itin svarbu derinti ir jungti tiek formalų, tiek neformalų ugdymą. Tikslingos neformalaus vaikų švietimo programos reikalingos siekiant suteikti mokiniams  papildomas bendrąsias ir dalykines kompetencijas, tiriamojo darbo įgūdžius, praktinius gebėjimus, reikalingus renkantis profesijas ateityje.

 

Laimėjusi Alytaus miesto savivaldybės paskelbtą Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų konkursą, Alytaus šv. Benedikto gimnazija per 2020 m. rudenį įgyvendino dvi programas „Etninės kultūros ugdymas per patirtį pradinėse klasėse“ ir „Kompetencijų ugdymas socialiai orientuotiems gimnazistams“.

 

Įgyvendindama „Etninės kultūros ugdymas per patirtį pradinėse klasėse“ programą, gimnazija įtraukė pradinių klasių mokinius, lankančius visos dienos mokyklos programą, į tris nemokamas etnokultūrines edukacijas. Jų metu mokiniai per patyrimą susipažino su Lietuvos kultūriniu paveldu, amatais. Edukacijų metu mokiniai susipažino su grikio kultūra, jos auginimu, nurinkimu ir apdirbimu, sužinojo apie muilo gamybą iš pelenų šarmo pagal senąją muilo gamybos tradiciją ir apie blynų kepimą pagal senovines XIX–XX a. sandūros Sūduvos valstiečių maisto gaminimo tradicijas, papročius.   

 

 

Įgyvendindama „Kompetencijų ugdymas socialiai orientuotiems gimnazistams“ programą, gimnazija 8–10 klasių mokinius skatino rinktis iš dviejų siūlomų programos sričių – viena dalis buvo skirta socialiai orientuotiems, norintiems išbandyti save socialiai atsakingoje veikloje, kita dar tik bandantiems save atrasti, pažinti savo ir kitų vidinius resursus ir stipriąsias savybes.

 

Pirmojoje programos kryptyje „Pažink save ir kitus“ mokiniai dirbo su švietimo projekto „Mokyklos odisėja“ autoriais Mingaile ir Tautvydu Meldaikiais. Mokymų metu grupė kartu ugdė savo teigiamą nuostatą į save (adekvatų savo stipriųjų ir silpnųjų pusių pažinimą ir vertinimą) ir į kitus (pozityvų santykį su kitais), atviro bendravimo su savimi ir kitais nuostatą, tyrinėjo savęs pažinimo ir priėmimo, bendravimo būdų, konfliktų prevencijos ir sprendimo, paauglystės sunkumų ir pavojų tematikas. Programos metu mokiniai kartu su profesionaliais psichologais turėjo galimybę sudalyvauti profesionaliame psichologiniame testavime (atliekant asmenybės psichologinio tipo, asmenybės potencialo, bendravimo stiliaus tipo ir pan. testus), susidaryti savo asmenybių portfelius, išryškinti psichosocialines savybes, silpnybes ir stiprybes.

 

Antrojoje programos kryptyje „Socialiniai inovatoriai“ mokiniai dirbo su Vytauto didžiojo universiteto docente dr. Aukse Petruškevičiūte. Programos metu mokiniai ugdė socialinės, inovatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijas, taikė analitinio ir kritinio mąstymo ugdymo metodus, susipažino su savanoriškos veiklos ypatumais ir galimybėmis jau dabar aktyviai dalyvauti siekiant socialinių pokyčių, mokėsi socialinės aplinkos tyrimo ir problemų identifikavimo, naudojant įvairius informacijos rinkimo metodus, mokėsi kurti socialines inovacijas ir projektuoti savo socialiai atsakingą profesinę karjerą. Kol situacija šalyje dėl COVID-19 dar leido laisvai judėti tarp savivaldybių, mokiniai aplankė Lietuvos Respublikos Seimą.

 

 

Didelis iššūkis programoms įgyvendinti tapo kontaktinių mokymų stabdymas ir visos mokymosi aplinkos perkėlimas į virtualią erdvę. Suplanuotos programos glaudžiai susijusios  su komandiniu darbu, bendrų užduočių atlikimu ir tiesioginiu bendravimu. Tačiau programų lektoriai naudodamiesi nuotolinio ugdymo metodais kaip galėdami labiau įtraukė mokinius į parengtas užduotis, o vaikai taip įsitraukė į programų turinį, kad noriai mokėsi ir savaitgaliais. Programų pabaigoje savo iniciatyva labai originaliai dėkojo lektoriams, o atliktoje apklausoje išreiškė norą tokiuose mokymuose dalyvauti visus mokslo metus.


Džiaugiamės šios gimnazijos įkvepiančiu pavyzdžiu ir kviečiame ir kitas mokyklas dalintis savo patirtimi. Visos savo veiklas norinčios viešinti švietimo įstaigos gali kreiptis adresu: info@ismaniklase.lt


 

Partneriai

Klientų aptarnavimas

2020 © Visos teisės saugomos. UAB „Education & Business Technologies“

Sprendimas: www.webmod.lt