ES finansuojami projektai darželiams

Šiuo metu yra paskelbtas kvietimas teikti paraiškas konkursiniam projektui pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą konkursinės paramos priemonei Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimo” siekiant pagerinti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo kokybę, taip skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje.

Maksimali projekto įgyvendinimui skiriama finansavimo lėšų suma – 115.500,00 Eur, kai įgyvendinamame projekte dalyvauja 5 partneriai.

Šiame projekte gali dalyvauti ikimokyklinio ugdymo mokyklos bei savivaldybių administracijos pasirenkant jiems aktualią veiklą/as:

  1. naujų ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių ir (ar) ugdymo turinio (taip pat gali būti ir įvairios mokymosi pagalbos teikimo mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų) diegimas ikimokyklinio ugdymo mokykloje (-ose);
  2. virtualių ugdymo(si) aplinkų ikimokyklinio ugdymo mokyklose diegimas (įskaitant su virtualių ugdymo(si) aplinkų naudojimu susijusių kompetencijų stiprinimą, taip pat, jeigu reikalinga, papildomai gali būti numatytos virtualių ugdymo(si) aplinkų kūrimo, atnaujinimo ar pritaikymo veiklos);
  3. ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo kokybės gerinimas telkiant ikimokyklinio ugdymo mokyklos bendruomenę (pvz., tėvų (globėjų) informavimas ir mokymas apie vaikų ugdymo poreikius; aktyvesnis tėvų (globėjų) ir mokinių įtraukimas į ikimokyklinio ugdymo mokyklos savivaldą; ikimokyklinio ugdymo mokyklos mikroklimato gerinimas; demokratinių ikimokyklinio ugdymo mokyklos gyvenimo procesų tobulinimas; ugdymo programų atnaujinimas ir įgyvendinimas bendradarbiaujant su švietimo ir kitomis įstaigomis ir pan.).

Daugiau informacijos apie dalyvavimą projekte galite rasti http://www.eduforumas.lt/es-projektai/, paraiškų teikimo laikotarpis – iki 2019 m. sausio 9 d.

Partneriai

Klientų aptarnavimas

2020 © Visos teisės saugomos. UAB „Education & Business Technologies“

Sprendimas: www.webmod.lt